เปิดอาคารเรียนหลังใหม่นามว่า “ศรีประดู่”

เปิดอาคารเรียนหลังใหม่นามว่า “ศรีประดู่”

          เมื่อวันที ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่นามว่า “ศรีประดู่” เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ๒๕๖๑ แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ๒๕๖๒ ด้วยงบประมาณ ๑๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นอาคารแบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก โดยได้รับงบประมาณจัดสรรจาก สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจิมป้ายอาคารเพื่อเป็นสิริมงคล และยังมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
          และในวันเดียวกันนี้ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป ได้มอบเงินให้กับทางโรงเรียนจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนค่าตัดชุดให้กับวงโยธวาทิตของโรงเรียนอีกเป็นจำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท
          และคุณเสริมรัฐ อารมย์ดี ที่เนตรมิตรให้รอบๆ อาคารเรียนหลังใหม่นามว่า “ศรีประดู่” สวยงามด้วยต้นไม้นานาพรรณ
          ทางโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply