กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวานวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ภายใต้ชื่อของงานว่า “คารวะสายนที สืบสานประเพณีลอยกระทง”

โดยจัดให้มีการประกวดการประดิษฐ์กระทง (ประเภทสวยงาม) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ และประกวดนางนพมาศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รางวัลที่ได้มีดังนี้

ชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เแก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เแก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้เแก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓

ชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงชั้นมัธยมศึกษาตอนตปลายได้เแก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เแก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้เแก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

ชนะเลิศการประกวดนางนพมาศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เแก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

Leave a Reply