วันพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

วันพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบฝ่ายบริหาร เพื่อรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน และพบครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียน เพื่อรับทราบผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2562 ที่ผ่านมา

ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมในวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด