รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม 2562  เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาภาษาจีน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ)

.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว   จำนวน  ๑  อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ    ๑๕,๐๐๐   บาท

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้

                    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                    ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาภาษาจีน   ตามที่มหาวิทยาลัยรับรอง

                     ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก     ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อำเภอศรีราชา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘    ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่   ๒๕   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   และรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน -1  ธันวาคม ๒๕๖๒  เว้นวันหยุดราชการ

***รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ***

Leave a Reply