รับสมัครพนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิป.6 เป็นต้นไป เงินเดือน 9,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัครพนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิป.6 เป็นต้นไป เงินเดือน 9,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ)

.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานบริการ   จำนวน  ๑  อัตรา
                 อัตราค่าจ้างเดือนละ    ๙,๐๐๐   บาท

           ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
                    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิป.๖  เป้นต้นไป
                    ๒.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก     ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อำเภอศรีราชา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘    ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่   ๒๕   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   และรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม ๒๕๖๒  เว้นวันหยุดราชการ

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
                    ๔.๑  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๔.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
                     ๔.๖  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งได้รับการตรวจไม่เกิน  ๑  เดือน         

๕.  การยื่นใบสมัคร
                     ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
                     ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
                     ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

***รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ***

Leave a Reply