รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 28 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ วันที่ 1 เมษายน 2563
* ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 29 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ วันที่ 1 เมษายน 2563
มอบตัว วันที่ 6 เมษายน 2563

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ติดรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว (3 x 4 เซนติเมตร)
2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.7)
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสูติบัตรนักเรียน ที่ชัดเจน
4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ที่ชัดเจน
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา)

โทรศัพท์ 0-3833-8053
โทรศัพท์มือถือ 089-5267318 (ครูโสภาวรรณ), 086-3880714 (ครูสรัสวดี)

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply