โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายสุพงพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านสู่คนรุ่นใหม่ ให้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยต้นทุนทางปัญญาเป็นพื้นฐาน

รายชื่อวิทยากรผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักรสาน) มีดังนี้ คือ
๑. นางประไพ อุตมะ ปราชญ์ชาวบ้าน
๒. นายวิจิตร กล่อมเมฆ ปราชญ์ชาวบ้าน
๓. นายบุญมาก ผาคำ ปราชญ์ชาวบ้าน
๔. นางอุไร เพ่งฮวง ปราชญ์ชาวบ้าน
๕. นางบุญเพิ่ม เฉียงเอก ปราชญ์ชาวบ้าน

Leave a Reply

Close Menu