พิธีบวงสรวงท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

พิธีบวงสรวงท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

          เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีพิธีบวงสรวงท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และคณะครู นิสิตฝึกสอน เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน

Leave a Reply