โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเฝ้าระวัง และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกขาว – แดง มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเฝ้าระวัง และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกขาว – แดง มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

          โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเฝ้าระวัง และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกขาว – แดง มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน เมื่อมีการเปลี่ยนคาบสอนนักเรียนจะอยู่กับที่ ส่วนครูจะเป็นคนเดินตามห้องเรียนที่รับผิดชอบในการสอนวิชาและคาบสอนนั้นๆ มีบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นอาคารเรียนในแต่ละอาคาร มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในโรงเรียนทั้งครูและนักเรียน มีการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการจัดโต๊และเก้าอี้สำหรับนักเรียนตามกลุ่มที่มาเรียนในแต่ละวันโดยแบ่งตามสี อีกทั้งทำสัญญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทสำหรับโต๊และที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารในโรงอาหารตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

Leave a Reply