ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และคณะครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มาร่วมประชุมฟังนโยบายของทางโรงเรียน และพบครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียน อีกทั้งรับทราบมาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และรับมือกับสถานการณ์โควิด ๑๙ ในช่วงเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้

Leave a Reply