คณะศึกษานิเทศก์ เข้าติดตาม ตรวจสอบการบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะศึกษานิเทศก์ เข้าติดตาม ตรวจสอบการบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ให้การต้อนรับประธานสหวิทยาเขตชลบุรี ๓ นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าติดตาม ตรวจสอบการบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

Leave a Reply