การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา

การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษา

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต นมัสการพระครูปลัดปิ่นพัฒน์.สุวิชาโน เลขาเจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์ เขต ๑ วัดรังษีสุทธาวาส เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ให้แก่คุณครูและนักเรียนตัวแทนของแต่ละห้องเรียน
          ซึ่งในปีนี้มีคุณครูที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอกจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ #คุณครูจุฑามาศ ทรัพย์วิริยา #คุณครูปัทมพร เจริญเตีย #คุณครูธมลวรรณ พัฒน์ธนสุวรรณ #และมีนักเรียนจำนวน ๓๔๓ คนจากจำนวนผู้เข้าสอบ ๕๘๕ คน ที่สอบผ่าน โดยแบ่งออกเป็นชั้นตรีจำนวน ๑๕๕ คน ชั้นโทจำนวน ๑๖๕ คน และชั้นเอกจำนวน ๒๓ คน

Leave a Reply