| ฝ่ายบริหาร

| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ฝ่ายแนะแนว

| บุคลากรทางการศึกษา