Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/sswkacth/domains/sswk.ac.th/public_html/main/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1442
เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

sswk logo 1

ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไปของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

สภาพทั่วไป

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
เริ่มก่อตั้งวันที่ 5 เมษายน 2522 โรงเรียนอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทตามเส้นทางหลวงศรีราชา - หนองค้อ เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร
โรงเรียนตั้งอยู่บนเนินห่างจากเส้นทางดังกล่าว 700 เมตร มีพื้นที่ 84 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา นช่วงแรกของการก่อตั้ง
เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 ซึ่งต่อมาในปีการศึกษา 2541 ได้เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีตราประจำโรงเรียนเป็นรูปดอกบัวหลวง 9 กลีบ ซึ่งอาจารย์สมปรารถนา เนตราคม อดีตผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์สุเทพ เมืองคล้าย
ได้ร่วมกันให้ความหมายไว้ว่า "ดอกบัว" คือ สัญลักษณ์ของสติปัญญา ความชาญฉลาด "กลีบเก้ากลีบ" คือ สัญลักษณ์ของความเก้าหน้าทางวิชาการ

ประวัติโรงเรียน

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนอาศัยเรียนที่อาคารของวัดรังษีสุทธาวาสและที่ทำการกำนันตำบลสุรศักดิ์ มีนักเรียน 1 ห้องเรียน
จำนวน 36 คน มีครู 5 คน ภารโรง 1 คน ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1 หลัง
รวมค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงินรวม 162,700 บาท
ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้เริ่มก่อสร้างอาคารกังเฮ่อึ๊งตระกูลมูลนิธิอนุสรณ์ ณ ที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 321
หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อาคารนี้เป็นอาคารที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิกังเฮ่ซัวจึงอึ๊งตระกูล 262,541 บาท
งบประมาณของส.ส.คณิณ บุญสุวรรณ 50,000 บาท บริษัท ชมรม สมาคมต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปซึ่งทางจิตภาวันวิทยาลัยเป็นผู้สร้างให้
อาคารนี้มีมูลค่าประมาณ 700,000 บาท นอกจากอาคารนี้แล้ว ยังได้รับอาคารชั่วคราวจากงบประมาณกรมสามัญศึกษาอีก 9 ห้องเรียน
เป็นเงิน 423,000 บาท บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 150,000 บาท ค่าติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงเรียนอีก 49,910 บาท
ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย รวมงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 677,910 บาท และในปีการศึกษานี้เองก็ได้มีนักเรียนจำนวน 111 คน
มีแผนการเรียน 2 แผน คือแผนภาษา - คณิต และแผนภาษา - เกษตรกรรม มีครู 7 คน ภารโรง 1 คน
ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียนแบบ 216ค. 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,850,000 บาท
รวมค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ งบกลางรวมทั้งสิ้น 1,950,680 บาท และได้รับการขยายไฟฟ้าพัฒนาเข้าถึงโรงเรียนโดยเงินบริจาคและงบประมาณของการไฟฟ้า
ทำให้มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2524 เป็นต้นมา ปีนี้มีนักเรียน 5 ห้องเรียน จำนวน 202 คน มีแผนการเรียน 3 แผน
คือ แผนภาษา - คณิต แผนภาษา - คหกรรม และแผนภาษา - เกษตร มีครู - อาจารย์ 13 คน ภารโรง 2 คน
ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา คือ บ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 208,000 บาท บ้านพักภารโรง 1 หลัง เป็นเงิน 71,000 บาท
ได้มีผู้บริจาคต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวให้ใช้เป็นห้องเรียนที่ถาวรได้ 5 ห้อง คิดเป็นมูลค่า 110,000 บาท และสร้างโต๊ะม้านั่งในโรงอาหารสำหรับนักเรียน 24 ชุด
เป็นมูลค่า 44,000 บาท นอกจากนี้ มีผู้สร้างบ่อเก็บน้ำฝนให้อีก 4 แห่ง มูลค่า 12,000 บาท และมีผู้บริจาคครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้โรงเรียนมีสภาพดีขึ้น
ในปีนี้มีนักเรียน 7 ห้องเรียน จำนวน 289 คน มีแผนการเรียน 3 แผน มีครู 17 คน ภารโรง 3 คน
ปีการศึกษา 2526 ได้รับครุภัณฑ์ผ้าและการตัดเย็บ 1 ห้องเรียน เป็นเงิน 55,000 บาท อุปกรณ์การเกษตร 1ชุด เป็นเงิน 15,180 บาท และครุภัณฑ์งานไม้ 1 ชุด
เป็นเงิน 54,500 บาท รวมค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ทั้งสิ้น 388,250 บาท ปีนี้ได้ครูเพิ่มอีก 5 อัตรา ภารโรง 1 อัตรา มีนักเรียน 9 ห้องเรียน จำนวน 361 คน มีครูอาจารย์ 22 คน นักการภารโรง 4 คน
ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2527 และได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา
คือห้องส้วม 1 หลัง 90,000 บาทค่าวัสดุ 68,000 บาท ค่าใช้สอย 4,000 บาท ค่าสาธารณูปโภค 14,670 บาท รวมทั้งสิ้น 176,670 บาท
ในปีนี้ได้สร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมโดยได้รับจากการบริจาค วัสดุ งบประมาณค่าวัสดุฝึก และเงินบำรุงการศึกษาสมทบดังนี้
- สร้างบ่อน้ำตื้น 1 บ่อ มูลค่า 6,000 บาท
- สร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม มูลค่าประมาณ 70,000 บาท
- สร้างที่อาบน้ำ รวม 1 แห่ง มูลค่า 7,000 บาท
ในปีการศึกษานี้อาจารย์ใหญ่ได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกอบรมและดูงานโรงเรียนชุมชนที่ศูนย์ INNOTECH ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2527
ในปีนี้มีนักเรียน 12 ห้องเรียน จำนวน 445 คน ตามแผนที่กรมสามัญศึกษาจัดให้ มีครู - อาจารย์ 24 คน ภารโรง 4 คน
ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาในโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 ซึ่งทำการก่อสร้างอาคารต่างๆและปรับปรุงบริเวณดังต่อไปนี้
- สร้างอาคาร 208 B และต่อเติมอาคาร 216ล. ครึ่งหลังเป็นเงิน 4,647,300 บาท
- โรงฝึกงาน 3 หน่วย (HIA) เป็นเงิน 1,403,100 บาท
- ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 818,000 บาท
ปีนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงผังโรงเรียนใหม่ตามผังโรงเรียนโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 3 มีครู 26 คน นักเรียน 438 คน นักการภารโรง 4 คน
ในปีพ.ศ. 2543 อาจารย์ใหญ่เสวก พลสวัสดิ์มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนท่านได้พัฒนาโรงเรียน โดยจัดงานหารายได้จากชุมชน เช่น
จัดโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ที่มีมาตรฐานจนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2544
ปรับปรุงไฟฟ้าด้วยการหางบจากการจัดผ้าป่าหาเงินสมทบ ได้เงินสมทบเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 50KV เป็น 160KV ก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 216 กับห้องสมุดของโรงเรียน
และปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน นได้รับคำชมจากชุมชนว่า โรงเรียนสวยงามร่มรื่นสะอาด คณะครูนักเรียน และชุมชนได้ใช้อาคารสถานที่อย่างมีความสุข
และอีกทั้งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง "สับปะรด" และทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม.1เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
และนักเรียนเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนยิ่งขึ้น การพัฒนาของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ยังคงพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้งด้วยการใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยการนำของคุณวัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ ประธานกรรมการฯ
ในปี 2545 คุณไมตรี เต็มศิริพงษ์ได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และท่านให้เกียรติดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอีกด้วย
และในปัจจุบันโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการชุมชนดีเด่นหลายด้าน อาทิ เป็นศูนย์วิทยบริการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
และใช้สถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนทำกิจกรรม เช่น เล่นกีฬา อ่านหนังสือ ใช้หอประชุมจัดงานสังสรรค์ ใช้ห้องสมุด และห้องประชุมศรีสุรศักดิ์จัดประชุมต่างๆ ซึ่งโรงเรียนของเรายินดีต้อนรับ
และจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเต็มใจ
กว่าจะมาถึง ณ จุดนี้ สุรศักดิ์วิทยาคมได้ผ่านประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 30 ปี แต่เรายังคงไม่ย่อท้อจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่ มั่นคงและเป็นที่ไว้วางใจในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ
ให้แก่สังคม และประเทศชาติสืบไปสมกับคติพจน์โรงเรียนว่า

" ปญญา โลกมิ ปชุโชโต "ปัญญา เป็นแสงสว่าง ในโลก"