คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

     นายประทม พุทสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการประชุมได้จัดขึ้นระหว่างวันที 8 - 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประศรีสุรศักดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์ิวิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัด่ชลบุรี

ชมภาพกิจกรรม