ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล งานวันครู 66

  • Post author:

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
รางวัล “รองผู้บริหารดีเด่น” และ ผ่านเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ได้แก่
          รองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ได้แก่
          คุณครูวีระชัย วัฒนจิตติ
          คุณครูสุภาพร วัฒนจิตติ
          คุณครูโสภาวรรณ บัวงาม
          คุณครูวัชรี คงหอม
          คุณครูธัชตะวัน ศิริวิชัย
          คุณครูจินตหรา ภักดีสุวรรณ
          คุณครูกัณฐิกา ก้อนทอง
รางวัล “พนักงานบริการดีเด่น”
          นางสาวบุบผา ชนวงษ์สว่าง

You are currently viewing ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล งานวันครู 66