กล่าวลาของคุณครูชาวญี่ปุ่น Miss Nonoka Satori (มิสโนโนกะ ซาโตริ)

เช้าวันนี้นำโดยท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีการกล่าวลาของคุณครูชาวญี่ปุ่น Miss Nonoka Satori (มิสโนโนกะ ซาโตริ) อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ที่มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น จากโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7 สนับสนุนโครงการโดย The Japan Foundation, Bangkok (เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ) ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวขอบคุณและอวยพรให้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพ พร้อมมอบของที่ระลึก จากนั้นตัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณเซ็นเซโนโนกะ เป็นภาษาญี่ปุ่นและถ่ายรูปร่วมกันกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นที่ระลึก

Continue Reading

รักเรื่องเรียน เพียรเรื่องงาน เปิดบ้านสุรศักดิ์วิทยาคม

นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ภายใต้ชื่องาน "รักเรื่องเรียน เพียรเรื่องงาน เปิดบ้านสุรศักดิ์วิทยาคม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณท่านประธานและนายเดชา จันทร์เล็ก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน และได้ให้เกียรติมาร่วมงาน ภายในงานมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถทั้งทางด้านดนตรี กีฬา และคอมพิวเตอร์ มีโรงเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ อีกทั้งยังนำนักเรียนบางส่วนมาเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป จากนั้นได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ปลอดสารพิษ ดำเนินการโดยโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสุรศักดิ์วิทยาคม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจ

Continue Reading

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายสุพงพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓" โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานและวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านสู่คนรุ่นใหม่ ให้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยต้นทุนทางปัญญาเป็นพื้นฐาน รายชื่อวิทยากรผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักรสาน) มีดังนี้ คือ ๑. นางประไพ อุตมะ ปราชญ์ชาวบ้าน ๒. นายวิจิตร กล่อมเมฆ ปราชญ์ชาวบ้าน ๓. นายบุญมาก…

Continue Reading

ชมรมรักรักษ์ไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการ “ปลูกฝังความเป็นไทยสู่เยาวชน”

ชมรมรักรักษ์ไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการ "ปลูกฝังความเป็นไทยสู่เยาวชน" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กไทยรักภาษาไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการพูดและการเขียน

Continue Reading

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ของการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน คือ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักหน้าที่ในการรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งของตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำในการบริหารงานสภานักเรียน หลังจากนับคะแนนและทราบผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ประธานสภานักเรียนคนเก่า นายจิณณวัตร ยอดตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบพวงมาลัยคล้องคอให้กับประธานสภานักเรียนคนใหม่…

Continue Reading

เบิกเนตรพระประทานปางสะดุ้งมาร

ผกท.พ.มานัดถ์ บุญปาน ให้เกียรติเป็นประธานเบิกเนตร "พระประทานปางสะดุ้งมาร" โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมพิธีการดังกล่าว และถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

Continue Reading

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต นำคณะครู นักเรียน ลูกจ้างชั่วคราวและนิสิตฝึกสอน ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และให้่มีการฟังบรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ จากพระอาจารย์ญาณัฐธร เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณฑธรรมศรีราชา ชลบุรี

Continue Reading

สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงสัญลักษณ์เจตนารมณ์สภานักเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร…

Continue Reading
Close Menu