| บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูดนตรีไทย

ครูดนตรี

ครูศิลปะ

ครูนาฏศิลป์

นายราชกิตติภูมิ บุตรศรี

ครูศิลปะ