| บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ

นางสาวศิริภา วงศ์ศรีแก้ว