| บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอังคณา  รังสิมันต์สกุล

นางสาววิไลวรรณ งามสุนทรเลิศ

นางสาวศิริภา วงศ์ศรีแก้ว