| ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  ที่ตั้ง 312 หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110 โทรศัพท์ 038-338053 โทรสาร 038-338053  E-mail : surasakwittayakom@sswk.ac.th  Website : https://www.sswk.ac.th ก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2522 โรงเรียนมีพื้นที่  84  ไร่  1  งาน  36  ตารางวา    โรงเรียนอยู่ห่างจากถนนสายศรีราชา – หนองค้อ ประมาณ 1 กิโลเมตร  ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปีการศึกษา 2522 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา  2541    โรงเรียนมีการพัฒนามาโดยตลอดและประสบผลสำเร็จด้วยดี

ตราประจำโรงเรียน

รูปดอกบัวบาน  9  กลีบ  มีเกสร  9  จุด  ล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียน  และคติพจน์

ปรัชญาโรงเรียน
สุรศักดิ์วิทยาคม  โรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท

คติพจน์
ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

คำขวัญ
ประพฤติดี  เรียนดี  มีน้ำใจ  ใฝ่อาชีพ

อักษรย่อ
ส.ศ.ว.

สีประจำโรงเรียน
ขาว-แดง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกบัว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ประดู่

อัตลักษณ์โรงเรียน
“นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาเด่น เน้นความเป็นไทย ใฝ่หาความรู้”

| การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

วิสัยทัศน์
          มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล   บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์ความเป็นไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปรัชญา
          ปญญา  โลกสมิ  ปชฺโชโต  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกโดยจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพในระดับสากล
 4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลโลก
 2. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพระดับสากล
 4. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน

 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร
Standard                    = ความเป็นมาตรฐาน
Satisfaction              = ความพึงพอใจ
Working                     = การทำงานอย่างเป็นระบบ
Knowledge                = องค์ความรู้สู่นวัตกรรม

 

วัฒนธรรมองค์กร
Smile Heart                : โรงเรียนแห่งความสุข
Smart school             : โรงเรียนแห่งความสง่างาม
Wisdom life               : โรงเรียนแห่งภูมิปัญญา
Keep your sincerity  : โรงเรียนแห่งความสุจริต

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและวัฒนธรรมไทย ใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาเด่น เน้นความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                     2. ซื่อสัตย์สุจริต
 2. มีวินัย                                              4. ใฝ่เรียนรู้
 3. อยู่อย่างพอเพียง                            6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 4. รักความเป็นไทย                            8. มีจิตสาธารณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues)

 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (คุณภาพผู้เรียน)
 2. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (คุณภาพหลักสูตรและการเรียนรู้)
 3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (คุณภาพระบบบริหารจัดการ)

กลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ระดับองค์กร

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม
 5. พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลักของโรงเรียน

 1. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผลผลิตของสถานศึกษา

 1. นักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จบหลักสูตรการศึกษามาตรฐานสากลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี กีฬา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ