| บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐริกา ทาเกตุ

นายพรเทพ แถมมั่น