| บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพัฒชา  ฉายลิ้ม

นางสาวณัฐริกา ทาเกตุ

นายพรเทพ แถมมั่น