| บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาญี่ปุ่น

ครูภาษาญี่ปุ่น

ครูภาษาจีน

ครูภาษาอังกฤษ

ครูภาษาอังกฤษ

นางสาวปุณภิลาส ลี้พิพัฒนปัญญา

ครูภาษาจีน

นางสาวชญานี  อุดมสุข

ครูภาษาอังกฤษ