| คณะกรรมการที่ปรึกษา

ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

นายวิษณุ ผสมทรัพย์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

นายสำเริง หมอนวัน
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล

นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

นายชัยพัฒน์ เชี่อมชิต
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

ด้านการบริหารจัดการศึกษาและเครือข่าย

นายอาคมเจตต์ พันเฉลิมชัยโชค
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

นายเดชา จันทร์เล็ก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ด้านการบริหารการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน

ดร.สมพล เข็มกำเนิด
ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา
(ศูนย์ประสานงานกลางแห่งชาติ) จังหวัดชลบุรี)

นายอิทธิพล ปากเมือง
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”

ด้านการบริหารจัดการศึกษา วิจัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้

รศ.ดร.สุเมธ งามกนก
อาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ด้านการบริหารจัดการศึกษา อนามัยและสุขภาพ

นางบุญลักษณ์ ธีระทีป
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพร้าว