| คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวันเพ็ญ พงษ์ศิริ
ประธานกรรมการ

นายอำพล ทัศนชูเกียรติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอามร ขำค้า
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุชิต ไทยธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสาคร แพ่งศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เรือเอกชูชาติ สำฤทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระใบฎีกา เกียรติสยาม
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระปลัดปิ่นพัฒน์ สุวิชาโน
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายศุภณัฐ จันทร์เหลือง
ผู้แทนผู้ปกครอง

นางขนิษฐา ขุมทอง
ผู้แทนครู

นางสุภาพร ตันสงวน
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายมานิตย์ ขาวเจริญ
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายพัฒนา อเนกรัตน์
ผู้แทน อปท.

นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี
ผอ.ร.ร.สุรศักดิ์ ฯ