| ผู้บริหารสถานศึกษา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน