| โครงการสถานศึกษาสีขาว 

– นายเชาวฤทธิ์  วงษ์สกุล
– ครูพัฒชา  ฉายลิ้ม และ ครูจิตสุภา เส้งวั่น
– ครูขนิษฐา ขุมทอง และ ครูชลิตา ศิลาเลิศ
– ครูปัทมพร  สุวดิษฐ และ ครูกิตติพงษ์ บุญลับ
– ครูสำรวย อรรคบุตร, ครูอรพรรณ รักกลิ่น และครูสาวิตรี เกตุแก้ว
– ครูพิชชาภรณ์ และครูพรชนก
– นางสาวปิ่นนภา ผลพูน
– ครูอนุเทพและครูปรียาภรณ์
– ครูภาณุมาศและครูไพรรัตน์
– ครูอังคณาและครูชฎาพร
– ครูปฏิมา
– นางสาวณัฐชนก สีม่วง และนายธนรรนพ บุญยิ่ง
– ครูสุดารัตน์ พันธวงค์ และครูณัฐริกา ทาเกตุ
– ครูจุฑามาศ
– นางกัลยา ร่วมเขต และนางสาวสุนัย กอกหวาน
– นางสาวเมทินี แรมเป้ และนายนิยม แดนกะไสย 
– จารุวรรณ เริงสมุทร และปุณภิลาส ลี้พิพัฒนปัญญา
– ครูธนกร รติพีรวาณิชย์ และครูจินตหรา ภักดีสุวรรณ์
– ครูสุทธิชัย ครูพิชญานิน